آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین نامه پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
طرح های پژوهشی مربوط به برنامه ریزی استراتژیک دانشگاهبخشنامه ارتباط با صنعت
استفاده از بودجه های تحقیقاتی خارج از دانشگاه (یک درصد)بخشنامه ارتباط با صنعت
تعیین تکلیف طرح های پژوهشی راکدبخشنامه ارتباط با صنعت
آئین نامه طرحهای برون دانشگاهیبخشنامه ارتباط با صنعت
بخشنامه به کلیه مناطق و واحدهابخشنامه ارتباط با صنعت
مراحل تصویب پروپوزال پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتریآیین نامه پژوهشی
بخشنامه به کلیه واحدهای دانشگاهیبخشنامه ارتباط با صنعت
فهرست مجلات خارجی کم اعتباراداره موقعیتهای تحقیقاتی
بخشنامه مجلات خارجی و کم اعتباراداره موقعیتهای تحقیقاتی
استفاده از بودجه های تحقیقاتی خارج از دانشگاه (یک درصد)آیین نامه پژوهشی
بخشنامه به کلیه مناطق و واحدهاآیین نامه پژوهشی
تعیین تکلیف طرحهای پژوهشی راکدآیین نامه پژوهشی
بخشنامه به کلیه واحدهای دانشگاهیآیین نامه پژوهشی
آیین نامه فرصت مطالعاتی اعضاء هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامیآیین نامه پژوهشی
آئین‌نامه تشویق مقالات علمیآیین نامه پژوهشی
روند استفاده از تسهیلات تشویقی چاپ مقالات در نشریات علمیآیین نامه پژوهشی
آئین‌نامه شرکت در سمینارهای علمی داخل و خارج از کشوراداره موقعیتهای تحقیقاتی
روند شرکت در سمینارهای علمی داخل و خارج از کشوراداره موقعیتهای تحقیقاتی
آئین نامه طرحهای برون دانشگاهیبخشنامه ارتباط با صنعت
ارائه سمینار پیشرفت کار تدوین رساله دکتری در پایان هر نیمسال تحصیلی و فرم مربوطهبخشنامه های پژوهشی