انجمن ها

راهنمای درخواست  برنامه های انجمن علمی

  1. فرم مربوط به برنامه مورد نظر را از قسمت بخشنامه انجمن دانلود نموده و  تکمیل نمایید.
  2. امضای استاد مجری و مسئول انجمن علمی درخواست کننده  در فرم درج گردد.
  3. فرم تکمیل شده را جهت طرح در شورای پَژوهشی واحد به مدیر پژوهش و فناوری واقع در طبقه دوم ساختمان اداری تحویل نمایید.

 

تذکر: لطفا  قبل از  تکمیل فرم ها بخشنامه انجمن های علمی را به دقت مطالعه نمایید.