کافی نت

کافی نت دانشگاه آزاد دماوند در تابستان 94در ساختمان مجتمع 1 افتتاح شد.

  1. تعداد 42 سیستم کامپیوتر قابل استفاده دانشجویان و اساتید
  2. تعداد 1 سیستم IMAC برای استفاده اساتید و دانشجویان
  3. تعداد 6 دستگاه،  نرم افزار های قابل استفاده رشته های مهندسی  در دسترس دانشجویان واساتید
  4. سیستم ها به کتابخانه دیجیتال متصل هستند.