اطلاعیه در خصوص شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانس خارجی

اطلاعیه مهم در خصوص شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانس خارجی

جهت شرکت در کنفرانس های بین المللی خارجی خواهشمند است مقاله مورد نظرخود را توسط نرم افزار plagiarism checker بررسی نمائید.
لازم به ذکر است در صورت اینکه بیش از 30 درصد همپوشانی داشته باشد، مقاله قابل قبول نمی باشد.


جهت دانلود  plagiarism checker برنامه اینجا کلیک نمایید.