مراحل برگزاری همایش در واحد

مراحل برگزاری همایش در واحد

مراحل اخذ مجوز

 1. درخواست گروه به معاونت پژوهش
 2. مطرح شدن در شورای پژوهشی
 3. تکمیل فرم های مربوط به سامانه همایش توسط گروه آموزشی
 4. ارسال به استان جهت اخذ مجوزتوسط مسئول امور پژوهشی
 5. 5.ثبت اطلاعات در سامانه و اخذ کد همایش توسط مسئول امور پژوهشی

مراحل پس از اخذ مجوز(3 ماه قبل از برگزاری)

 1. تشکیل کمیته علمی توسط گروه آموزشی
 2. تهیه پوستر و ارسال به واحدها وسازمان مرکزی
 3. تعیین مسئول وب سایت توسط کمیته علمی
 4. تهیه محتوی سایت و درج آن(قوانین،محورها و .....)
 5. پیگیری اسپانسرها
 6.       نامه به واحدها جهت مشارکت مالی
 7. دریافت مقالات و انجام داوری ها

مراحل برگزاری همایش

 1. تشکیل کمیته اجرایی
 2. تعیین مقالات برگزیده شده (پوستر و سخنرانی)
 3. دریافت وجه ازارسال کنندگان مقالات
 4. ارسال دعوتنامه ها
 5. تهیه سین برنامه
 6. تهیه تندیس
 7. تعیین نوع تقدیر
 8. تهیه گواهی نامه شرکت در همایش
 9. تهیه جوایز
 10. تعیین سخنران-مجری-قاری-پذیرایی
 11. تعیین بخش های همایش
 12. برگزاری نمایشگاه
 13. برگزاریworkshop
 14.     هماهنگی با حراست و ادری واحد جهت آماده سازی پذیرایی وبرگزاری نمایشگاه

مراحل پس از برگزاری همایش

 1. تهیه کتابچه و CD
 2. ارسال مدارک به سازمان
 3.      تسویه حساب مالی        

 

 

جهت مشاهده بخشنامه مربوط به برگزاری همایش های علمی کلیک کنید.