برگزاری سخنرانی علمی

جهت برگزاری سخنرانی علمی خواهشمند است فرم درخواست برگزاری سخنرانی علمی را تکمیل نموده و با تایید مدیر گروه مربوطه  به ادرس الکترونیکی :  pazhohesh90@yahoo.com  جهت تصویب در شورای پژوهشی واحد ارسال فرمایید .
خواهشمند است پس از برگزاری  فرم صورتجلسه  سخنرانی را با تایید دو عضو هیات علمی واحد به دفتر امور پژوهشی واقع در ساختمان اداری تحویل نمایید .

1) فرم درخواست برگزاری سخنرانی علمی
2) فرم صورتجلسه برگزاری سخنرانی