پرسنل اداره

 

 

 

  رئیس و کارشناسان اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات :

            رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات : مهندس میثم ایل بیگی    تلفن تماس : 29-76301225 داخلی : 2237

           کارشناسان :
                        مهندس امیر حاجی امینی   تلفن تماس : 29-76301225 داخلی : 2235
                        مهندس سعیده آقاهادی    تلفن تماس :29-76301225  داخلی : 2236

                        مهندس ایمان حیدری        تلفن تمای: 29-76301225  داخلی : 2238
        
                                             
   آدرس محل کار : ساختمان اداری طبقه دوم  ، اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات