معرفی اداره فناوری اطلاعات

 

                  شرح وظایف و فعالیت های این مرکز شامل موارد زیر است
 

 نظارت بر امور مرتبط بر فناوری اطلاعات

  پیشنهاد و نظارت بر حسن اجرای پروژه های مرتبط با IT

  نظارت بر شبکه  LAN و WAN دانشگاه و قراردادهای مرتبط با پهنای باند اینترنت دانشگاه و انتخاب Provider مناسب 

 نظارت بر مراکز کامپیوترهای دانشگاه 

 نظارت بر خرید تجهیزات شبکه ای و کامپیوتری دانشگاه 

 نظارت بر امور کامپیوتری مرتبط با معاونت اداری - مالی از قبیل سیستم حقوق و دستمزد 

 نظارت بر همکاری با واحد های حوزه معاونت آموزشی در زمینه تسریع در امر ثبت نام 

 نظارت بر تهیه و طراحی سیستم های کامپیوتری مورد نیاز جهت تشکیل بانک اطلاعات آموزشی ،پژوهشی ، اداری ، پرسنلی و مالی دانشگاه 

 نظارت بر وب سایت دانشگاه و دانشکده ها و تمامی مراکزی که دارای وب سایت هستند 

 نظارت بر خدمات آموزشی و پژوهشی مرتبط با فناوری  اطلاعات جهت تامین منابع و درامد برای دانشگاه

 بررسی مستمر در زمینه تعیین کدهای مورد نیاز و تهیه مجموعه های کدگذاری سیستم های آموزشی ، پژوهشی ، اداری و مالی