شورای پژوهشی

اعضای شورای پژوهشی واحد :

  •  
  •                                                  1 ) جناب آقای دکتر هادی عبدالهی فر                           ........... رئیس شورای پژوهشی 
  •                                                  2 ) سرکارمهدیه نادری                                            ........... دبیر شورای پژوهشی
  •                                                  3 ) سرکار خانم دکتر مریم افشاری                             ........... عضو شورای پژوهشی
  •                                                 4 ) سرکار خانم دکتر معصومه اولادیان                          ........... عضو شورای پژوهشی
  •                                                 5 ) سرکار خانم دکتر شهرزاد خرم نژادیان                      ........... عضو شورای پژوهشی
  •                                                 6 )جناب آقای دکتر سید مهدی حکیمی                        ........... عضو شورای پژوهشی
  •                                                 7 ) جناب آقای دکتر محمد قمیشی                          ........... عضو شورای پژوهشی
  •                                                8) جناب آقای دکتر ستار جداری سلامی                       ........... عضو شورای پژوهشی
  •                                               9) جناب آقای دکتر محمد علی دهقان بنادکی                        ............. عضو شورای پژوهشی