تعداد آزمایشگاه و کارگاه ها

نوع تجهیزات تعداد
آزمایشگاه 23
کارگاه 22
سایت های رایانه ای 7