معرفی مسئول

  
      نام ونام خانوادگی : سعید سهرابی پور

      آدرس محل کار : ساختمان اداری طبقه دوم  ، دفتر ارتباط با صنعت - جامعه
     شماره تماس : 29-7630125 داخلی :2230