معرفی مدیر


    مشخصات فردی :
        
      نام و نام خانوادگی : مهدیه اسداللهی
      محل کار : ساختمان اداری طبقه دوم     تلفن تماس :29-76301225  داخلی :  2243
  سوابق تحصیلی :
 
  کارشناسی ارشد : مهندسی کامپیوتر (نرم افزار ) - دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران جنوب
 کارشناسی : مهندسی کامپیوتر (نرم افزار ) - دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران جنوب