معرفی مسئول


نام ونام خانوادگی : وحید فارابی خانقاهی

سمت : مسئول آزمایشگاهها ،کارگاهها

تلفن تماس : 29-76301225 داخلی : 2722

      

 مدرک تحصیلی :

 کارشناسی شیمی کاربردی  - دانشگاه مازندران