دفترچه تلفن

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمت
1فاطمهموسویمسئول دفتر امور پژوهشی
2دفتر معاونت پژوهشی واحد--
3مهدیهاسداللهیمدیر پژوهش و فناوری
4آرزوجنبشیکارشناس پژوهش
5بابکعلی عسگریدفتر ارتباط با صنعت
6اعظمجعفرانیمسئول کتابخانه
7ابراهیمسلطان محمدیکارشناس کتابخانه
8امیرحاج امینیکارشناس اداره فناوری اطلاعات
9میثمایل بیگیکارشناس اداره فناوری اطلاعات
10سعیدهآقاهادیکارشناس اداره فناوری اطلاعات