دفترچه تلفن


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۴ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمتداخلی
5امیرصیفیدفتر ارتباط با صنعت2230
3فاطمهموسویامور پژوهشی2231
8امیرحاجی امینیکارشناس اداره فناوری اطلاعات2235
9میثمایل بیگیمسئول اداره فناوری اطلاعات2237
10سعیدهآقاهادیکارشناس اداره فناوری اطلاعات2238
1خانمملکیمسئول دفتر معاونت پژوهشی2241
2مهدیهاسداللهیمدیر پژوهش و فناوری2243
12مهدیهنادریمسئول امور پایان نامه ها2419
13محمدفضلیکارشناس امور پایان نامه ها2419
14فاطمهتبریزیکارشناس امور پایان نامه ها2419
آخرین ویرایش۲۸ فروردین ۱۳۹۸