دفترچه تلفن


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۵ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمتداخلی
5هادیعبدالهی فرریئس باشگاه پژوهشگران جوان
6امیرصیفیدفتر ارتباط با صنعت
11سعیدهآقاهادیکارشناس اداره فناوری اطلاعات2230
3فاطمهموسویامور پژوهشی2231
9امیرحاجی امینیکارشناس اداره فناوری اطلاعات2235
10میثمایل بیگیمسئول اداره فناوری اطلاعات2237
1خانمملکیمسئول دفتر معاونت پژوهشی2241
2مهدیهاسداللهیمدیر پژوهش و فناوری2243
12مهدیهنادریمسئول امور پایان نامه ها2419
13محمدفضلیکارشناس امور پایان نامه ها2419
آخرین ویرایش۰۹ تیر ۱۳۹۸