دفترچه تلفن


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۵ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمتداخلی
3فاطمهموسویامور پژوهشی2231
6امیرصیفیدفتر ارتباط با صنعت
5هادیعبدالهی فرریئس باشگاه پژوهشگران جوان
2مهدیهاسداللهیمدیر پژوهش و فناوری2243
10میثمایل بیگیمسئول اداره فناوری اطلاعات2237
15وحیدفارابی خانقاهمسئول ازمایشگاه برق2721
12مهدیهنادریمسئول امور پایان نامه ها2419
1خانمملکیمسئول دفتر معاونت پژوهشی2241
7اعظمجعفرانیمسئول کتابخانه2423
9امیرحاجی امینیکارشناس اداره فناوری اطلاعات2235
آخرین ویرایش۰۹ تیر ۱۳۹۸