دفترچه تلفن


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۵ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمتداخلی
11سعیدهآقاهادیکارشناس اداره فناوری اطلاعات2230
2مهدیهاسداللهیمدیر پژوهش و فناوری2243
10میثمایل بیگیمسئول اداره فناوری اطلاعات2237
14فاطمهتبریزیکارشناس امور پایان نامه ها2419
7اعظمجعفرانیمسئول کتابخانه2423
4آرزوجنبشیکارشناس پژوهش2653
9امیرحاجی امینیکارشناس اداره فناوری اطلاعات2235
8ابراهیمسلطان محمدیکارشناس کتابخانه2427
6امیرصیفیدفتر ارتباط با صنعت
5هادیعبدالهی فرریئس باشگاه پژوهشگران جوان
آخرین ویرایش۰۹ تیر ۱۳۹۸