دفترچه تلفن


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۴ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمتداخلی
10سعیدهآقاهادیکارشناس اداره فناوری اطلاعات2238
2مهدیهاسداللهیمدیر پژوهش و فناوری2243
9میثمایل بیگیمسئول اداره فناوری اطلاعات2237
14فاطمهتبریزیکارشناس امور پایان نامه ها2419
6اعظمجعفرانیمسئول کتابخانه2423
4آرزوجنبشیکارشناس پژوهش2653
8امیرحاجی امینیکارشناس اداره فناوری اطلاعات2235
7ابراهیمسلطان محمدیکارشناس کتابخانه2427
5امیرصیفیدفتر ارتباط با صنعت2230
17وحیدفارابی خانقاهمسئول ازمایشگاه برق2721
آخرین ویرایش۲۸ فروردین ۱۳۹۸