دفترچه تلفن


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۱ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمتداخلی
1حامدسمنانیمسئول دفتر معاونت پژوهشی2334
2مهدیهنادریمدیر پژوهش و فناوری2243
3آرزوجنبشیکارشناس پژوهش2653
4محمد رضاحاج علی اکبریریئس باشگاه پژوهشگران جوان2520
5امیرصیفیدفتر ارتباط با صنعت2408
6اعظمجعفرانیمسئول کتابخانه2423
7ابراهیمسلطان محمدیکارشناس کتابخانه2427
8محمدفضلیمسئول امور پایان نامه ها2419
9مجتبیبخشیکارشناس امور پایان نامه ها2419
10فاطمهفاتحیکارشناس امور پایان نامه ها2419
آخرین ویرایش۱۷ بهمن ۱۳۹۸