تایید تشویقی مقاله

عنوان فرم
 • 0
 • نام و نام خانوادگی*نام و نام خانوادگی خود را کامل وارد نمایید
  1
 • *
  عضو هیات علمی واحد
  حق التدریس واحد
  دانشجو
  دانش آموخته
  کارمند
  عضو باشگاه پژوهشگران
  2
 • شماره پرسنلی/دانشجویی*
  3
 • پست الکترونیکی*
  4
 • شماره تلفن همراه*
  5
 • شماره تلفن ثابت*
  6
 • شماره حساب بانک ملی/شبا*
  7
 • همکاران*
  8
 • عنوان مقاله*
  9
 • دسته
  10
 • عنوان مجله*
  11
 • issue*
  12
 • vol*
  13
 • پایگاه*
  14
 • ISSN*
  15
 • Year*
  16
 • Pages*
  17
 • تاریخ پذیرش*
  18
 • دسته
  19
 • رتبه مجله*
  ISI Web Of Science
  علمی پژوهشی وزارتین
  دانشگاه آزاد اسلامی که توسط ناشر Springer چاپ می شوند
  علمی - ترویجی
  ISI Listed
  خارجی معتبر غیر ISI
  20
 • IF*
  21
 • دسته
  22
 • مقاله مستخرج از*
  پایان نامه دانشجویی
  مازاد موظفی طرح پژوهشی
  طرح برون دانشگاهی و یا دارای مجوز شورای پژوهشی دانشگاه
  23