تصاویر مسابقات مشهد اسفند ۹۶-کسب مقام اول در سازه سنگین و سوم سازه راندمانی

۰۲ خرداد ۱۳۹۷ ۳
تصاویر مسابقات مشهد اسفند ۹۶-کسب مقام اول در سازه سنگین و سوم سازه راندمانی
تصاویر مسابقات مشهد اسفند ۹۶-کسب مقام اول در سازه سنگین و سوم سازه راندمانی
تصاویر مسابقات مشهد اسفند ۹۶-کسب مقام اول در سازه سنگین و سوم سازه راندمانی