تصاویر مسابقات کاشان شهریور ۹۶-کسب مقام اول در سازه سنگین با رکورد ۸۳۲ کیلو گرم

۰۲ خرداد ۱۳۹۷ ۴
تصاویر مسابقات کاشان شهریور ۹۶-کسب مقام اول در سازه سنگین با رکورد ۸۳۲ کیلو گرم
تصاویر مسابقات کاشان شهریور ۹۶-کسب مقام اول در سازه سنگین با رکورد ۸۳۲ کیلو گرم
تصاویر مسابقات کاشان شهریور ۹۶-کسب مقام اول در سازه سنگین با رکورد ۸۳۲ کیلو گرم
تصاویر مسابقات کاشان شهریور ۹۶-کسب مقام اول در سازه سنگین با رکورد ۸۳۲ کیلو گرم