مراسم تجلیل از عضو برتر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سال ۹۵

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۳
مراسم تجلیل از عضو برتر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سال ۹۵
مراسم تجلیل از عضو برتر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سال ۹۵
مراسم تجلیل از عضو برتر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سال ۹۵