تیم رباتیک

۰۱ مرداد ۱۳۹۱ ۵
مسابقات ایران اپن ۲۰۱۷
مسابقات ایران اپن ۲۰۱۷
مسابقات ایران اپن ۲۰۱۷ ربات امدادگر
مسابقات ایران اپن ۲۰۱۷
اختتامیه مسابقات ایرا اپن ۲۰۱۷