معرفی معاون

 

نام و نام خانوادگی : حسن اسدالهی

عضو هیات علمی گروه کامپیوتر 


محل کار : ساختمان اداری- طبقه دوم دفتر معاونت ‍پژوهش و فناوری

تلفن تماس :29-76301225 داخلی 2242-2241  و 76301193